All My Post

Panse negativ

Kouman pou kombat ak panse negativ

Souvan mwen tande yo di ke se le ou pase maladi ou konn remed. E byen fok mwen di ou panse negativ se yon bagay mwen kombat chak jou e mwen komanse trouve solution pou maladi sa, mwen kapab di ou olye de yon maladi, se yon atak spirityel. Satan gin anpil taktik li utilize pou Detruit pitit Bondye. Min sa enemi pa konin se ke Jesus konin tout. Pou kombat ak advese a. Se la bib min ki gin remed la. Romain 12: 2 explike nou konsa: Pa fè menm bagay ak sa moun ap fè sou latè. Men, kite Bondye chanje lavi nou nèt lè la fin chanje tout lide ki nan tèt nou. Lè sa a, n’a ka konprann sa Bondye vle, n’a konnen sa ki byen, sa ki fè l’ plezi, sa ki bon nèt ale.” Sa vle di movez lide ou byen panse ki nan tet nou yo se sel Bondye ki ka chanje yo. Le ou rete nan pawol li yo wap we panse yo chanje. Chak panse negativ enemi met nan tet ou ranple li de promes Bondye yo. Pa examp le enemi di ou ke ou led, min sa pou repon li Sòm 139:14 di :M’ap fè lwanj ou, paske ou pa manke fè bèl bagay. Tou sa ou fè se bèl bagay. Mwen konn sa byen. Tout sa enemi di ou se manti yo ye e se ou ki pou demanti li ak verite ki nan bib la. Kontinye li pawol Bondye Nan liv Efezyen nan chapit 4:22-24 li di : Se sa ki fè, se pou nou chanje vye karaktè sa a ki t’ap fè nou viv jan nou t’ap viv nan tan lontan an, vye moun sa a ki te fin pèvèti nèt ak vye dezi l’ yo ki t’ap twonpe nou.

23 Se pou nou chanje nèt ni nan kè nou ni nan lespri nou.

24 Se pou nou vin yon lòt kalite moun jan Bondye vle l’ la, pou nou sanble ak li pou nou ka mennen yon lavi ki dwat, yon lavi ki apa pou Bondye, jan verite a mande l’ la. Se pou nou chanje vye dezi ki nan lespri nou ak la pawòl. BONDYE KA FEL E KWE LI FEL DEJA!

3 thoughts on “Panse negativ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s